Skip to main content

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ORDERS

1.1 Door een offerte aan te vragen en te aanvaarden of een bestelling bij ons (V&H Corporation bvba) te plaatsen, gaat u, de klant, ermee akkoord gebonden te zijn aan onze handelsvoorwaarden voor onze verkoop van die Goederen aan u. Wij treden op als leveranciers van de Goederen en zijn geen fabrikanten, en onze aansprakelijkheid is als zodanig beperkt.1.2 U erkent dat u ouder bent dan 18 jaar, de bevoegdheid en capaciteit hebt om een contract met ons aan te gaan. Werkgevers moeten ons informeren als hun personeel niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt. U erkent dat u niet handelt als een consument. Indien u wel als consument handelt, dient u een van onze vertegenwoordigers hiervan op de hoogte te stellen, aangezien deze voorwaarden mogelijk niet op u van toepassing zijn.

1.3 Dit zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Geen enkele verklaring of voorstelling die namens ons wordt gedaan (schriftelijk of mondeling en ongeacht of u zich erop hebt gebaseerd of niet) is geldig, tenzij deze is geautoriseerd door een van onze aangewezen werknemers of agenten en schriftelijk wordt herhaald en aan deze voorwaarden wordt gehecht.

1.4 Elke bestelling of aanvaarding van een offerte voor Goederen door u van ons is een aanbod om Goederen te kopen op basis van deze voorwaarden.

1.5 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de voorwaarden van uw bestelling en alle toepasselijke specificaties volledig en nauwkeurig zijn, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies of onjuiste specificaties.

1.6 Offertes zijn geldig voor een periode van maximaal een week vanaf de datum waarop ze zijn gemaakt en kunnen gedurende die periode te allen tijde door ons worden ingetrokken of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

2. BESCHRIJVING

2.1 De Goederen zijn zoals uiteengezet in onze Klantofferte en/of Pro-Forma factuur, naargelang het geval.

2.2 Alle monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal, specificaties en reclame die door ons worden uitgegeven en alle beschrijvingen of illustraties die in onze catalogi of brochures of op onze website staan, worden uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel om een idee te geven van de Goederen die daarin bij benadering worden beschreven. Zij maken geen deel uit van het Contract en dit is geen verkoop bij wijze van monster.

2.3 U vertrouwt op uw eigen beoordeling voorafgaand aan de bestelling met betrekking tot de geschiktheid voor het doel van de Goederen.

2.4 Illustraties, gewichten, maten, prestaties, informatie over de geschiktheid voor toepassing en andere gegevens in onze literatuur zijn opinies en worden louter ter informatie verstrekt en maken geen deel uit van het Contract.

3. PRIJZEN

3.1 De geoffreerde prijs is onze huidige prijs op die datum. De prijs voor de Goederen is de prijs zoals vermeld in onze prijslijst (exclusief Belasting) gepubliceerd op de datum van levering of veronderstelde levering.

3.2 Tenzij anders aangegeven, is de verpakking van de Goederen in de prijs inbegrepen.

4. LEVERING

4.1 Wij zullen ernaar streven de Goederen aan u te leveren binnen de termijn die is aangegeven toen u de bestelling plaatste. Het tijdstip en de datum van levering en de hoeveelheid van de bestelde Goederen worden echter niet gegarandeerd. U hebt geen recht op schadevergoeding of op annulering van de bestelling wegens niet-naleving, om welke reden dan ook, van een opgegeven levertijd.

4.2 Behoudens andersluidende vermelding zijn de leveringskosten niet inbegrepen in de prijs van de Goederen. Indien van toepassing zullen de leveringskosten gelijktijdig met de Goederen worden gefactureerd en aan dezelfde betalingsvoorwaarden onderworpen zijn.

4.3 U zult op het Afleverpunt en op uw kosten zorgen voor adequaat en geschikt materieel en handarbeid voor het lossen van de Goederen.

4.4 In bepaalde omstandigheden kan de levering in termijnen geschieden. Dit zal onderworpen zijn aan een voorafgaande overeenkomst tussen ons.

5. GEBREKKIGE LEVERING EN TRANSPORTSCHADE

5.1 Als u de levering niet aanvaardt (om welke reden dan ook) of als wij schriftelijk hebben ingestemd met uitstel, of als wij de Goederen niet op tijd kunnen leveren omdat u niet de juiste instructies, documenten, vergunningen of autorisaties hebt verstrekt:
i) gaat het risico van de Goederen op u over (inclusief voor verlies of schade veroorzaakt door onze nalatigheid);
ii) worden de Goederen geacht te zijn geleverd; en
iii) kunnen wij de Goederen opslaan tot levering, waarna u aansprakelijk bent voor alle bijbehorende kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering).

5.2 Bederfelijke Goederen zijn niet terugbetaalbaar of retourneerbaar zodra wij hebben geleverd (of hebben getracht te leveren in overeenstemming met 5.1 hierboven).

5.3 Onze aansprakelijkheid is beperkt in overeenstemming met artikel 10 hieronder.

5.4 Wij kunnen de Goederen in afzonderlijke termijnen leveren. Elke afzonderlijke termijn zal worden gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van het Contract.

5.5 Elke termijn zal een afzonderlijk Contract zijn en geen enkele annulering of beëindiging van een Contract met betrekking tot een termijn zal u het recht geven om een ander Contract of andere termijn af te wijzen of te annuleren.

5.6 U hebt geen recht of vordering wegens tekorten of defecten of verkeerde levering tenzij
i) u de Goederen bij levering onmiddellijk hebt geïnspecteerd en ons onmiddellijk op de hoogte hebt gesteld van het tekort of defect en
ii) ons de gelegenheid is geboden de goederen te inspecteren voordat u de Goederen hebt gebruikt, doorverkocht, gewijzigd, opgenomen of aangepast.

5.7 Als u niet onmiddellijk een klacht indient bij ons of de vervoerder, worden de Goederen geacht te zijn geleverd in de juiste hoeveelheid en vrij van gebreken die bij inspectie zichtbaar zijn.

6. ANNULERING

6.1 Annulering wordt door ons slechts schriftelijk aanvaard en op voorwaarde dat alle door ons tot het moment van annulering gemaakte kosten en onkosten, alsmede alle winstderving en andere schade die voor ons uit de annulering voortvloeit, onverwijld door u aan ons worden vergoed.

7. RISICO EN TITEL

7.1 De Goederen (geheel of gedeeltelijk) zijn voor uw risico vanaf het moment van levering, zelfs als wij levering op een andere plaats voor u hebben geregeld.

7.2 De eigendom van de Goederen gaat pas op u over wanneer wij alle bedragen die wij verschuldigd zijn in verband met:
i) de Goederen; en
ii) alle overige bedragen die wij uit welke hoofde dan ook van u te vorderen hebben of zullen hebben, volledig (in contanten of vrijgemaakte gelden) hebben ontvangen.

7.3 Totdat de eigendom van de Goederen op u is overgegaan, dient u:
i) de Goederen op fiduciaire basis als onze bewaarnemer te bewaren;
ii) de Goederen (zonder kosten voor ons) afzonderlijk van al uw andere goederen of van derden op te slaan op een zodanige wijze dat zij gemakkelijk als onze eigendom kunnen worden geïdentificeerd;
iii) de Goederen in bevredigende staat te houden en ze namens ons voor de volledige prijs verzekerd te houden tegen alle risico’s tot onze redelijke tevredenheid; en
iv) de betaling van onbetwiste uitstaande saldi persoonlijk te garanderen.

7.4 U stemt in met het verlenen van een onherroepelijke licentie om onze bedienden of agenten toe te staan uw terrein te betreden of het terrein waar de goederen zijn opgeslagen en de goederen te inspecteren of terug te nemen op elk gewenst moment tot het moment waarop wij de laatste betaling hebben ontvangen of indien uw recht op terugname is beëindigd.

7.5 U kunt de Goederen alleen doorverkopen voordat u over een goede eigendomstitel beschikt, met dien verstande dat als u de Goederen doorverkoopt, u het aan ons verschuldigde bedrag in depot houdt voor de volledige en finale vereffening die u ons verschuldigd bent.

7.6 U mag de Goederen alleen met anderen vermengen of ze in het fabricageproces gebruiken voordat de eigendom is overgegaan met onze schriftelijke toestemming (die niet onredelijk mag worden ingehouden) op voorwaarde dat u ons passende garanties hebt gegeven met betrekking tot de betaling van de volledige kwijting aan ons.

7.7 Uw recht op bezit van de Goederen vervalt onmiddellijk indien:
i) u deze overeenkomst schendt;
ii) u niet in staat bent uw schulden te betalen;
iii) u uw activiteiten staakt; of
iv) u een van de Goederen bezwaart of op enigerlei wijze belast.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Volledige betaling is verschuldigd bij het plaatsen van een bestelling, tenzij wij zijn overeengekomen om u krediet te verlenen.

8.2 In het geval dat wij zijn overeengekomen u krediet te verlenen, dient u alle verschuldigde rekeningen netto maandelijks te voldoen uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de levering.

8.3 De tijd voor betaling is van essentieel belang. Betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden wanneer wij de gelden hebben verrekend.

8.4 Noch geschillen die uit het contract voortvloeien, noch vertragingen buiten onze controle zullen uw prompte betaling in de weg staan.

8.5 In het geval dat u in gebreke blijft met betaling, zijn wij gerechtigd (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel) om alle verdere leveringen zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. U dient alle openstaande saldi op eerste verzoek aan ons te voldoen.

8.6 Indien u nalaat ons het verschuldigde bedrag volledig te betalen, kunnen wij u een vertragingsrente aanrekenen van anderhalf procent (1,5%) per maand op elk achterstallig onbetaald saldo.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, zijn in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan, uitgesloten van het Contact.

9.2 Onze totale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief schending van wettelijke plicht en nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins is beperkt tot de Prijs voor de Goederen.

9.3 In het geval dat wij aansprakelijk zijn voor Goederen waarvan naar onze tevredenheid is aangetoond dat ze defect zijn (met uitzondering van redelijke slijtage of schade als gevolg van misbruik), is onze aansprakelijkheid beperkt (naar onze keuze) tot vervanging van de Goederen of terugbetaling van de aankoopprijs met betrekking tot geleverde Goederen ONDER DE VOORWAARDE dat een dergelijk defect onmiddellijk bij levering aan u wordt gemeld. Dergelijke vervangingen omvatten gratis levering bij u ter plaatse.

9.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor zuivere economische schade, winstderving, verlies van zaken, uitputting van goodwill of anderszins in elk geval hetzij directe, indirecte of gevolgschade, kosten, schade of uitgaven met betrekking tot de levering (geheel of gedeeltelijk) van Goederen of het niet leveren van de Goederen, of hoe dan ook ontstaan in verband met of voortvloeiend uit deze overeenkomst.

9.5 Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

10. 10.KWALITEIT EN GARANTIE

10.1 In het geval dat niet-perfecte Goederen defect zijn, zullen wij het voordeel van de toepasselijke fabrieksgarantie aan u doorberekenen.

11. RETOUREN

11.1 Wij accepteren geen retourzendingen of ruilingen, tenzij het artikel dat u hebt gekocht defect is.

Als u een defect artikel ontvangt, neem dan per e-mail contact met ons op via office@vandhcorporation.com met details van het product (inclusief foto’s) en het defect.

11.2 Om het door u gekochte artikel te retourneren, stuurt u het naar:

V&H Corporation
Brusselbaan 327 A
1790 Affligem, België

11.3 Restituties omvatten niet de verzend- en administratiekosten die op de pakbon of

factuur. De verzendkosten voor alle retourzendingen moeten vooraf door u worden betaald en verzekerd. U bent verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de hardware tijdens de verzending. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen. Verzend- en afhandelingskosten worden niet terugbetaald. Eventuele terugbetaalde bedragen zijn exclusief de verzendkosten.
U kunt het artikel dat u defect acht opsturen naar:

V&H Corporation
Brusselbaan 327 A
1790 Affligem, België

11.4 Na ontvangst van het geretourneerde product zullen wij het volledig onderzoeken en u binnen een redelijke termijn via e-mail laten weten of u recht hebt op terugbetaling of vervanging als gevolg van het defect.
Als u recht hebt op vervanging of terugbetaling, zullen wij het product vervangen of de aankoopprijs terugbetalen, met gebruikmaking van de oorspronkelijke betalingsmethode.

12.

12.1 Wij behouden ons het recht voor om de leveringuit te stellen of te verminderen of om dit contract te annuleren en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging, verlies of schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot Overmacht, oorlog, terrorisme, protesten, rellen, burgerlijke onrust, brand, overstroming, epidemieën, uitsluitingen of stakingen, of door enige handeling al dan niet verricht in het kader van een handelsgeschil, ongeacht of bij een dergelijk geschil onze werknemers betrokken waren.

12.2 In geval van brand, machinebreuk of andere omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, wordt ons alle nodige tijd op andere aflaten toegestaan en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, verlies of schade die aldus worden veroorzaakt.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Indien u gebruik maakt van onze Intellectuele Eigendom (zoals handelsmerken of auteursrechten) behouden wij ons het recht voor om dergelijk materiaal onmiddellijk in te trekken. U garandeert dat u zult voldoen aan al onze redelijke instructies.

14. ALGEMEEN

14.1 Het namens ons nalaten of uitstellen van de uitvoering van een rechtsmiddel dat ons ter beschikking staat, mag niet worden opgevat als een afstandsverklaring of een van onze rechten uit hoofde van dit contract.

14.2 Elk recht of rechtsmiddel dat ons krachtens dit contract ter beschikking staat, doet geen afbreuk aan enig ander beschikbaar recht of rechtsmiddel.

14.3 Indien enige bepaling van dit Contract door een bevoegde Rechtbank, gerechtshof of administratief orgaan geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig, ongeldig, vernietigbaar, onredelijk of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden gescheiden van de overige bepalingen van het Contract.

14.4 In het geval dat wij een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen wegens schending van deze voorwaarden, zult u aansprakelijk zijn voor onze redelijkerwijs en rechtmatig gemaakte kosten.

14.5 Dit contract wordt beheerst door Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van België.